اجرای زنده DJMD و DJ JD

اجرای مشترک که بصورت بداهه با دستگاه های Abletun Push 2 و Akai APC 40 و Akai APK 61 که […]